Scroll Top

Regulamin warsztatów

REGULAMIN WARSZTATÓW

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) wraz z Ofertą, o której mowa w pkt. 2 Regulaminu, wyznacza zasadniczą treść umowy o przeprowadzenie warsztatu (i) wybranego przez Ciebie, (ii) prowadzonego przez profesjonalnych trenerów i (iii) organizowanego przez ALL GOOD S.A. (adres: ul. Mazowiecka 24I/U9, 78-100 Kołobrzeg; rejestracja: Sąd Rejonowy w Koszalinie, numer KRS: 773117; NIP: 6711812675; kapitał zakładowy: PLN 285,515.80 w pełni wniesiony; „Organizator”, „my”). W pozostałym zakresie do ww. umowy między Tobą (albo podmiotem, który reprezentujesz) a Organizatorem („Umowa”) stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym aktualne przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (łącznie, „Prawo Właściwe”).
 2. Organizator udostępnia Regulamin na następującej stronie WWW: https://warsztaty.coffeedesk.pl („Strona WWW”) oraz w kawiarniach pod marką COFFEEDESK. W tych też miejscach dostępna jest nasza aktualna oferta warsztatowa („Oferta”).
 3. Rezerwacja warsztatu, o którym mowa w pkt. 1 Regulaminu („Warsztat”), jest równoznaczna z pełną i bezwarunkową akceptacją Regulaminu, który tym samym staje się częścią Umowy. Akceptacja Regulaminu może nastąpić wcześniej, zwłaszcza gdy rezerwacji Warsztatu dokonujesz na Stronie WWW. Organizator odrzuca możliwość przyjęcia do stosowania do Umowy postanowień innych regulaminów, zwłaszcza takich, które stosujesz w swojej działalności gospodarczej.
 4. W każdym razie, rezerwacja odbywa się za pomocą dedykowanego formularza, który powinien zostać wypełniony poprawnymi danymi – ewentualne nieścisłości będą, w miarę możliwości, usuwane w trybie roboczym między stronami Umowy; z kolei, dane niekompletne lub wprowadzone błędnie mogą uniemożliwić zawarcie lub wykonanie Umowy, z Twojej winy.
 5. Jeśli Warsztat rezerwujesz w imieniu spółki lub innej organizacji, tym samym oświadczasz i zapewniasz, że jesteś upoważniona do działania w imieniu reprezentowanego przez siebie podmiotu. Co więcej, zawierając Umowę, wkładasz na ten podmiot odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Organizatorowi przez osoby, których udział w Warsztacie stał się możliwy dzięki temu podmiotowi – wyłączną, w przypadku pracowników takiego podmiotu, albo solidarną w innych przypadkach.
 6. Każdy Warsztat jest odpłatny, chyba że coś innego wynika wyraźnie z Oferty. Pełną płatność należy uiścić niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji. Brak wniesienia opłaty w terminie 3 dni od rezerwacji Warsztatu jest równoznaczny ze spełnieniem się warunku rozwiązującego Umowę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Warsztatów lub ich odwołania z przyczyn niezależnych od – i praktycznie niemożliwych do przezwyciężenia przez – Organizatora, w tym w razie nagłej choroby trenera. W razie odwołania Warsztatów Organizator niezwłocznie zwróci Ci wniesioną opłatę, co wyczerpuje wzajemne roszczenia stron Umowy.
 7. Możesz odstąpić od Umowy nie później jednak niż na 5 dni roboczych przed planowanym terminem Warsztatu. Umowne prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pozostaje bez uszczerbku dla prawa konsumenta oraz prosumenta (rozumianych, łącznie, jako osoby fizyczne, dla których Umowa nie ma charakteru zawodowego) do odstąpienia od Umowy na podstawie aktualnych przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku. Dla uniknięcia wątpliwości, Organizator informuje, że po przeprowadzeniu Warsztatu konsument oraz prosument, którzy są stronami Umowy (a tym samym wyraźnie zgodzili się na przeprowadzenie Warsztatu w takim a takim terminie), tracą ustawowe prawo odstąpienia od Umowy.
 8. Uczestnik Warsztatu powinien: (i) zapoznać się z Regulaminem oraz programem Warsztatu; (ii) przybyć na zajęcia punktualnie oraz zapoznać się z przepisami porządkowymi obowiązującymi w lokalu, gdzie odbywa się Warsztat; (iii) stosować się do poleceń trenera prowadzącego Warsztat; (iv) przestrzega przepisów porządkowych; a także (v) nienaganne zachowanie na zajęciach z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i dyscypliny nauki. Uczestnik Warsztatu może wyrazić zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego na fotografiach wykonanych przez Organizatora podczas Warsztatu; takie rozpowszechnianie będzie następować jedynie w celu promocji Warsztatów.
 9. Uczestnicy Warsztatu zachowujący się niewłaściwie, obraźliwie, utrudniający prowadzenie zajęć, naruszający prawa i uczucia innych, oraz nie wykonujący poleceń trenera mogą zostać trwale wydalone z Warsztatu. Takie wydalenie z Warsztatu nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających dla Organizatora z Umowy.
 10. W trakcie trwania Warsztat zabronione jest jakiekolwiek fotografowanie, nagrywanie, rejestrowanie, utrwalanie, rozsyłanie i rozpowszechnianie zdjęć, filmów, dźwięków i innych form elektronicznego zapisu (i) wizerunku trenera, jego wykładu, prezentacji lub innych materiałów szkoleniowych, (ii) innych uczestników Warsztatu, ani (iii) lokalu, gdzie odbywa się Warsztat, chyba że za wyraźną zgodą uprawnionych. Materiały szkoleniowe i autorski program Warsztatów są własnością Organizatora lub trenerów – ewentualne ich przekazanie uczestnikom Warsztatu nie oznacza udzielenia jakiejkolwiek licencji ani przeniesienia jakichkolwiek praw do utworów w nich zawartych.
 11. W maksymalnym dopuszczalnym przez Prawo Właściwe zakresie, Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody w mieniu lub na osobie doznane przez uczestników Warsztatu.
 12. Regulamin wchodzi w życie dnia 1.04.2022 roku. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie, z dowolnego powodu, ze skutkiem na przyszłość w tym sensie, że Umowy zawarte przed jego zmianą pozostają pod rządami dotychczasowego Regulaminu.
Preferencje prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na korzystanie z naszej witryny i oferowanych przez nas usług.